Artikel 1: Definities

1.1              BELIEVE IN YOURSELF Personal training: Mevrouw Ashley Boedrie, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63353822; alsook personeel dat werkzaam is voor BELIEVE IN YOURSELF Personal training, ook te noemen opdrachtnemer;

1.2              Opdrachtgever: persoon aan wie BELIEVE IN YOURSELF Personal training een training of andere activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3              Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen BELIEVE IN YOURSELF Personal training en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken;

1.4              Dienstverlening: de diensten die BELIEVE IN YOURSELF Personal training aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privéactiviteiten en andere trainingsvormen.

Artikel 2: Algemeen

2.1               Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van BELIEVE IN YOURSELF Personal training, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2              De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.beyou-personaltraining.nl.

2.3               Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

2.4               BELIEVE IN YOURSELF Personal training is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van BELIEVE IN YOURSELF Personal training.

2.5               Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 3: Intakeprocedure

3.1               Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient opdrachtnemer, alvorens hij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad met de opdrachtgever.

3.2               De intakeformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend aan BELIEVE IN YOURSELF te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffende formulieren en betaling zal er begonnen worden met de trainingssessies.

3.3               Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan BELIEVE IN YOURSELF Personal training door te geven.

Artikel 4: Annulering van afspraken

4.1              Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van BELIEVE IN YOURSELF Personal training, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd (info@beyou-personaltraining.nl of via Whatsapp: +31616582306). Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is BELIEVE IN YOURSELF Personal training gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2               Indien BELIEVE IN YOURSELF Personal training door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

4.3               BELIEVE IN YOURSELF Personal training is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

4.4               Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt BELIEVE IN YOURSELF Personal training het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

4.5               Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is BELIEVE IN YOURSELF Personal training bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. BELIEVE IN YOURSELF Personal training zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

4.6               Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

Artikel 5: Overmacht

5.1          Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van de opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

5.2          Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzonder weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulpersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

5.3          Indien BELIEVE IN YOURSELF Personal training wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is BELIEVE IN YOURSELF Personal training niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst ontbonden worden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

5.4          Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

5.5          In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden; waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 6: Ontbinding

6.1          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

6.2          Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 7: Tarieven, betaling en incasso

7.1          Op de website van BELIEVE IN YOURSELF Personal training worden geen tarieven vermeld. De tarieven voor Small group training en personal training zijn aan te vragen via info@beyou-personaltraining.nl. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.

7.2          Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is BELIEVE IN YOURSELF Personal training gerechtigd de prijzen te verhogen, opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

7.3          Betaling van de factuur dient voorafgaand aan de dienstverlening te zijn voldaan.

7.4          Voor gebruik van SEPA-incasso dient opdrachtgever als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft opdrachtgever aan het afgesproken bedrag, zoals op het factuur vermeld automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.

7.5          Incasso vindt maandelijks plaats voorafgaand aan de trainingssessie en zal dus automatisch worden afgeschreven van uw bankrekening. Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook deze incasso niet mogelijk is, wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. BELIEVE IN YOURSELF Personal training neemt vervolgens een besluit hoe de vordering alsnog geïncasseerd kan worden.

7.6          Indien tijdige betaling uitblijft is BELIEVE IN YOURSELF Personal training bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

7.7          Indien BELIEVE IN YOURSELF Personal training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op opdrachtgever, is opdrachtgever tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

7.8          Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag BELIEVE IN YOURSELF Personal training een bedrag van € 25,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

7.9          Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met BELIEVE IN YOURSELF Personal training, ook in gevallen waarin het trainingsgeld door een derde partij wordt voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1          Voor elke door BELIEVE IN YOURSELF Personal training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. BELIEVE IN YOURSELF Personal training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

8.2          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

8.3          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens BELIEVE IN YOURSELF Personal training geleverde zaken en/of diensten.

8.4          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

8.5         BELIEVE IN YOURSELF Personal training is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

8.6          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade lijdt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

8.7          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is in de hierboven genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BELIEVE IN YOURSELF Personal training.

8.8          Iedere aansprakelijkheid van BELIEVE IN YOURSELF Personal training voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheid verzekeraar van BELIEVE IN YOURSELF Personal training te dier zake uitgekeerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

8.9          BELIEVE IN YOURSELF Personal training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

8.10       Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door BELIEVE IN YOURSELF Personal training in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

Artikel 9: Afspraken

9.1               Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annulering minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd (info@beyou-personaltraining.nl of via Whatsapp: +31616582306).

9.2               Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is BELIEVE IN YOURSELF Personal training gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

9.3               Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. Opdrachtgever erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde dienstverlening uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

9.4               Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zou in rekening gebracht worden.

9.5               Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1       BELIEVE IN YOURSELF Personal training is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aarde van de informatie.

10.2       Indien BELIEVE IN YOURSELF Personal training op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en BELIEVE IN YOURSELF Personal training zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is BELIEVE IN YOURSELF Personal training niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1       Op de overeenkomst tussen BELIEVE IN YOURSELF Personal training en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

11.2       Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

11.3       Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de wet bevoegde rechter, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.4       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

12.2       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BELIEVE IN YOURSELF Personal training.

12.3       De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.